test

Publication

Skywalker: a Compact and Agile Air-Ground Omnidirectional Vehicle , Neng Pan, Jinqi Jiang, Ruibin Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L ). [paper] [video]

Bearing-based Relative Localization for Robotic Swarm withPartially Mutual Observations , Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L ). [paper]

Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability , Yuze Wu, Fan Yang, Ze Wang, Kaiwei Wang, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L ). [paper] [video]

Auto-filmer: Autonomous Aerial Videography under Human Interaction , Zhiwei Zhang, Yuhang Zhong, Junlong Guo, Qianhao Wang, Fei Gao, Yanjun Cao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L ). [paper] [video]

A Decoupled and Linear Framework for Global Outlier Rejection over Planar Pose Graph , Tianyue Wu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [preprint]

STD-Trees: Spatio-temporal Deformable Trees for Multirotors Kinodynamic Planning , Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [preprint]

A Linear and Exact Algorithm for Whole-Body Collision Evaluation via Scale Optimization , Qianhao Wang, Zhepei Wang, Liuao Pei, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [preprint]

Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment , Jingping Wang, Long Xu, Haoran Fu, Chao Xu, Yanjun Cao, Ximin Lyu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [video]

Trajectory Optimization for 3D Shape-Changing Robots with Differential Mobile Base , Mengke Zhang, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ).

PredRecon: A Prediction-boosted Planning Framework for Fast and High-quality Autonomous Aerial Reconstruction , Chen Feng, Boyu Zhou, Haojia Li, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ).

Efficient View Path Planning for Autonomous Implicit Reconstruction , Jing Zeng, Yanxu Li, Yunlong Ran, Shuo Li, Shibo He, Fei Gao, Lincheng Li, Jiming Chen, Qi Ye, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [preprint]

Formation Flight in Dense Environments , Lun Quan, Longji Yin, Tingrui Zhang, Mingyang Wang, Ruilin Wang, Sheng Zhong, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (T-RO under review). [preprint] [video]

An Efficient Spatial-Temporal Trajectory Planner for Autonomous Vehicles in Unstructured Environments , Zhichao Han , Yuwei Wu, Tong Li, Lu Zhang, Liuao Pei, Long Xu, Chengyang Li, Changjia Ma, Chao Xu, Shaojie Shen, Fei Gao, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS under review). [video]

Bubble Planner: Planning High-speed Smooth Quadrotor Trajectories using Receding Corridors, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Wenyi Liu, Zhepei Wang, Yi Lin, Fei Gao, Fu Zhang, IEEE Robotics and Automation Letter (IROS 2022 ). [paper]

Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2022 ). [paper] [video]

Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2022 ). [paper]

DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing Jiang, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2022 ). [paper] [video]

Dynamic Free-Space Roadmap for Safe Quadrotor Motion Planning, Junlong Guo, Zhiren Xun, Shuang Geng, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Real-Time Trajectory Planning for Aerial Perching, Jialin Ji, Tiankai Yang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper] [video]

LF-VIO: A Visual-Inertial-Odometry Framework for Large Field-of-View Cameras with Negative Plane, Ze Wang, Kailun Yang, Hao Shi, Peng Li, Fei Gao, Kaiwei Wang, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Efficient Sampling-based Multirotors Kinodynamic Planning with Fast Regional Optimization and Post Refining, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022).

Robust Trajectory Planning for Spatial-Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Automatic Parameter Adaptation for Quadrotor Trajectory Planning, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Swarm of Micro Flying Robots in the Wild, Xin Zhou, Xiangyong Wen, Zhepei Wang, Yuman Gao, Haojia Li, Qianhao Wang, Tiankai Yang, Haojian Lu, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, Science Robotics (SR). [paper] [video]

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (T-RO). [paper] [code]

Distributed Swarm Trajectory Optimization for Formation Flight in Dense Environments, Lun Quan, Longji Yin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022).[paper] [code]

Star-Convex Constrained Optimization for Visibility Planning with Application to Aerial Inspection, Tianyu Liu, Qianhao Wang, Xingguang Zhong, Zhepei Wang, Fu Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022).

The Visual Inertial-Dynamical Multirotor Dataset, Kunyi Zhang, Tiankai Yang, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022). [paper] [video] [code&data]

Elastic Tracker: A Spatio-temporal Trajectory Planner for Flexible Areial Tracking, Jialin Ji, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022). [paper]

GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation, Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (ICRA 2022).[paper]

Autonomous and Adaptive Navigation for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles, Ruibin Zhang,Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (ICRA 2022). [paper]

Raptor: Robust and perception-aware trajectory replanning for quadrotor fast flight,Boyu Zhou, Jie Pan, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE Transactions on Robotics (T-RO). [paper]

Fast-Racing: An Open-source Strong Baseline for SE(3) Planning in Autonomous Drone Racing, Zhichao Han, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper]

External Forces Resilient Safe Motion Planning for Quadrotor, Yuwei Wu, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper]

Decentralized Spatial-Temporal Trajectory Planning for Multicopter Swarms, Xin Zhou, Zhepei Wang, Xiangyong Wen, Jiangchao Zhu, Chao Xu, Fei Gao, Technical Report, 2021. [arxiv] [video]

FAST-Dynamic-Vision: Detection and Tracking Dynamic Objects with Event and Depth Sensing, Botao He, Haojia Li, Siyuan Wu, Dong Wang, Zhiwei Zhang, Qianli Dong, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [paper]

Autonomous Flights in Dynamic Environments with Onboard Vision, Yingjian Wang, Jialin Ji, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). Best Application Paper Award Finalists. [paper]

Visibility-aware Trajectory Optimization with Application to Aerial Tracking, Qianhao Wang, Yuman Gao, Jialin Ji, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [paper]

Learning-based 3D Occupancy Prediction for Autonomous Navigation in Occluded Environments, Lizi Wang, Hongkai Ye, Qianhao Wang, Yuman Gao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [paper]

VID-Fusion: Robust Visual-Inertial-Dynamics Odometry for Accurate External Force Estimation, Ziming Ding, Tiankai Yang, Kunyi Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

EGO-Swarm: A Fully Autonomous and Decentralized Quadrotor Swarm System in Cluttered Environments, Xin Zhou, Jiangchao Zhu, Hongyu Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Fast-Tracker: A Robust Aerial System for Tracking Agile Target in Cluttered Environments, Zhichao Han, Ruibin Zhang, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Mapless-Planner: A Robust and Fast Planning Framework for Aggressive Autonomous Flight without Map Fusion, Jialin Ji, Zhepei Wang, Yingjian Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

EVA-Planner: Environmental Adaptive Quadrotor Planning, Lun Quan, Zhiwei Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Generating Large-Scale Trajectories Efficiently using Double Descriptions of Polynomials, Zhepei Wang, Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Whole-Body Real-Time Motion Planning for Multicopters, Shaohui Yang, Botao He, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021).

TGK-Planner: An Efficient Topology Guided Kinodynamic Planner for Autonomous Quadrotors, Hongkai Ye, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper] [code]

EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors, Xin Zhou, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with ICRA 2021 option). [paper] [code]

CMPCC: Corridor based Model Predictive Contouring Control for Aggressive Drone Flight, Jialin Ji, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, International Symposium on Experimental Robotics (ISER 2020). [paper] [code]

Alternating Minimization Based Trajectory Generation for Quadrotor Aggressive Flight, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS2020 option). [paper] [code]

Robust Real-time UAV Replanning Using Guided Gradient-based Optimization and Topological Paths, Boyu Zhou, Fei Gao, Jie Pan, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2020). [code]

Autonomous aerial robot using dual‐fisheye camerasWenliang Gao, Kaixuan Wang, Wenchao Ding, Fei Gao, Tong Qin, Shaojie Shen, Journal of Field Robotics (JFR). [paper]

Teach-Repeat-Replan: A Complete and Robust System for Aggressive Flight in Complex EnvironmentsFei Gao, Luqi Wang, Boyu Zhou, Xin Zhou, Jie Pan, Shaojie Shen, IEEE Transactions on Robotics (T-RO). King-Sun Fu Memorial Best Paper Award Honorable Mention. [paper][code]

Temporal Scheduling and Optimization for Multi-MAV Planning, William Wu, Fei Gao*, Luqi Wang, Boyu Zhou, Shaojie Shen, International Symposium on Robotics Research (ISRR 2019).

Optimal Trajectory Generation for Quadrotor Teach-and-Repeat, Fei Gao, Luqi Wang, Kaixuan Wang, William Wu, Boyu Zhou, Luxin Han, Shaojie Shen, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with ICRA2019 option).[paper] [code]

Real-Time Scalable Dense Surfel Mapping, Kaixuan Wang, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2019). [paper] [code]

Robust and Efficient Quadrotor Trajectory Generation for Fast Autonomous Flight, Boyu Zhou, Fei Gao*, Luqi Wang, Chuhao Liu, Shaojie Shen, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2019 option). [paper] [code]

FIESTA: A Fast Incremental Euclidean Distance Fields for Online Quadrotor Motion Planning, Luxin Han, Fei Gao*, Boyu Zhou, Shaojie Shen, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019). [paper] [code]

Flying Through A Narrow Gap Using Neural Network: An End-to-end Planning And Control Approach, Jiarong Lin, Luqi Wang, Fei Gao, Shaojie Shen, Fu Zhang, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019). [paper]

Flying on Point Clouds: Online Trajectory Generation and Autonomous Navigation for Quadrotor in Cluttered Environments, Fei Gao, William Wu, Wenliang Gao, Shaojie Shen, Journal of Field Robotics (JFR). [paper] [code]

Optimal Time Allocation for Quadrotor Trajectory Generation, Fei Gao, William Wu, Jie Pan, Boyu Zhou, Shaojie Shen, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018). [paper] [code]

Online Safe Trajectory Generation For Quadrotors Using Fast Marching Method and Bernstein Basis PolynomialFei Gao, William Wu, Yi Lin, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2018). [paper] [code]

ACT: An Autonomous Drone Cinematography System for Action ScenesChong Huang, Fei Gao, Jie Pan, Shaojie Shen, Kwang-Ting (Tim) Cheng et al, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2018). [paper]

A Collaborative Aerial-Ground Robotic System for Fast Exploration, Daqian Cheng#, Luqi Wang#, Fei Gao, Fengyu Cai, Jixin Guo, Mengxiang Lin, Shaojie Shen, International Symposium on Experimental Robotics (ISER 2018). [paper]

Quadrotor trajectory generation in dynamic environments using semi-definite relaxation on nonconvex QCQP,  Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017). [paper]

Real-time Monocular Dense Mapping on Aerial Robots Using Visual-Inertial Fusion, Zhenfei Yang, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017). [paper] [code]

Gradient-Based Online Safe Trajectory Generation for Quadrotor Flight in Complex EnvironmentsFei GaoYi Lin, Shaojie Shen, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2017). [paper] [code]

Autonomous Aerial Navigation Using Monocular Visual-Inertial FusionYi Lin#, Fei Gao#, Tong Qin#, Wenliang Gao#, Tianbo Liu, William Wu, Zhenfei Yang, Shaojie Shen, Journal of Field Robotics (JFR). [paper]

Collaborative Air-Ground Target Searching in Complex EnvironmentsChangsheng Shen, Yuanzhao Zhang, Zimo Li, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR 2017). [paper]

Online Quadrotor Trajectory Generation and Autonomous Navigation on Point Clouds, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR 2016), Best Conference Paper Award. [paper]

Yi Liang(梁奕)


For Business; Collaboration; Consulting
Contact: fastfly_admin@163.com

Lun Quan (全伦)

Co-supervise
Motion planning; Autonomous navigation of drones; Optimal control

Tianyue Wu (巫天越)

September 2019 - Present
Undergraduate in Process Equipment and Control Engineering, Zhejiang University
Multi-robot Perception; Optimization

Chi Wang (王驰)

September 2020 - Present
Undergraduate in Car Engineering, Zhejiang University
Motion Planning and Control

Junxiao Lin (林俊晓)

September 2019 - Present
Undergraduate in Mechanical Engineering, Zhejiang University
Autonomous Systems

Yuan Li(李 源)

September 2022 - Present
Undergraduate in Automation, Zhejiang University
Autonomous Systems; Motion Planning; Aerial Swarm

Yuhang Zhong(钟宇航)

July 2022 - Present
Undergraduate in Intelligent Science and technology, Nankai University
Motion planning and Tracking

Xuan Zheng (郑萱)

November 2021 - Present
Master Candidate, ZJU College of Control science and engineering
Motion Planning and Object Tracking

Kaixin Chai(柴凯昕)

October 2022 - Present
Undergraduate in Institute of Artificial Intelligence and Robotics, Xi'an Jiaotong University
SLAM, Motion Planning, Control

Ze Wang (王泽)

Master Candidate in Optical Engineering, Zhejiang University.
Autonomous Systems, Motion Planning, SLAM

Jialiang Hou(侯嘉良)

PhD Candidate in Computer Application Technology, Fudan University
Aerial Swarm; Motion Planning

Ximin LYU (吕熙敏)

Associate Professor of School of Intelligent Systems Engineering, Sun Yat-Sen University
Aerial Robots; Mobile Robots; Dynamic Control; VTOL

Boyu Zhou (周博宇)

Assistant Professor at Sun Yat-sen University, School of Artificial Intelligence
Aerial Robots; Motion Planning; Autonomous Exploration; 3D Reconstruction; Swarm

Zhepei Wang (汪哲培)

Ph.D., Graduated in June 2022.
Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, DJI, Talented Program

Hongkai Ye (叶鸿凯)

Ph.D., Graduated in June 2022.
Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, DJI, Talented Program

Lizi Wang (王立子)

M.Phil., Graduated in Apr 2021.
Reinforcement Learning Engineer, Netease Fuxi Lab

Junlong Guo (过俊龙)

M.Phil., Graduated in Apr 2023.
Assistant Researcher, Huzhou Institute, Zhejiang University

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Distributed Swarm Trajectory Optimization for Formation Flight in Dense Environments, Lun Quan, Longji Yin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.[preprint] [code]

Star-Convex Constrained Optimization for Visibility Planning with Application to Aerial Inspection, Tianyu Liu, Qianhao Wang, Xingguang Zhong, Zhepei Wang, Fu Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.

GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation, Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[preprint]

Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review. [preprint]

The Visual Inertial-Dynamical Multirotor Dataset, Kunyi Zhang, Tiankai Yang, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[preprint] [video] [code&data]

TIE: An Autonomous and Adaptive Terrestrial-Aerial Quadrotor, Ruibin Zhang, Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[preprint]

Elastic Tracker: A Spatio-temporal Trajectory Planner for Flexible Areial Tracking, Jialin Ji, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.[preprint]

Efficient Samplingbased Kinodynamic Planning with Regional Optimization and Bidirectional Search for Multirotors, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[code]

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (TRO), under review.[preprint] [code]

STD-Trees: Spatio-temporal Deformable Trees for Multirotors Kinodynamic Planning, Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.[code]

 

Robust Trajectory Planning for Spatial Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao,IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.

Fast-Racing: An Open-source Strong Baseline for SE(3) Planning in Autonomous Drone Racing, Zhichao Han, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, submitted to IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [preprint]

External Forces Resilient Safe Motion Planning for Quadrotor, Yuwei Wu, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, submitted to IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [preprint]

FAST-Dynamic-Vision: Detection and Tracking Dynamic Objects with Event and Depth Sensing, Botao He, Haojia Li, Siyuan Wu, Dong Wang, Zhiwei Zhang, Qianli Dong, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Autonomous Flights in Dynamic Environments with Onboard Vision, Yingjian Wang, Jialin Ji, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Visibility-aware Trajectory Optimization with Application to Aerial Tracking, Qianhao Wang, Yuman Gao, Jialin Ji, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Learning-based 3D Occupancy Prediction for Autonomous Navigation in Occluded Environments, Lizi Wang, Hongkai Ye, Qianhao Wang, Yuman Gao, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, submitted to the International Journal of Robotics Research (IJRR). [preprint] [code]

 

VID-Fusion: Robust Visual-Inertial-Dynamics Odometry for Accurate External Force Estimation, Ziming Ding, Tiankai Yang, Kunyi Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

 

EGO-Swarm: A Fully Autonomous and Decentralized Qu​_adrotor Swarm System in Cluttered Environments, Xin Zhou, Jiangchao Zhu, Hongyu Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Fast-Tracker: A Robust Aerial System for Tracking Agile Target in Cluttered Environments, Zhichao Han, Ruibin Zhang, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Mapless-Planner: A Robust and Fast Planning Framework for Aggressive Autonomous Flight without Map Fusion, Jialin Ji, Zhepei Wang, Yingjian Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

 

EVA-Planner: Environmental Adaptive Quadrotor Planning, Lun Quan, Zhiwei Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Generating Large-Scale Trajectories Efficiently using Double Descriptions of Polynomials, Zhepei Wang, Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Whole-Body Real-Time Motion Planning for Multicopters, Shaohui Yang, Botao He, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021).

 

TGK-Planner: An Efficient Topology Guided Kinodynamic Planner for Autonomous
Quadrotors
, Hongkai Ye, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation
Letter (RA-L). [paper] [code]

CMPCC: Corridor based Model Predictive Contouring Control for Aggressive
Drone Flight
,
 Jialin Ji, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, International Symposium on
Experimental Robotics (ISER 2020). [paper] [code]

EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for
Quadrotors
, Xin Zhou, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics
and Automation Letter (RA-L with ICRA 2021 option). [paper] [code]

Alternating Minimization Based Trajectory Generation for Quadrotor
Aggressive Flight
, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and
Automation Letter (RA-L with IROS2020 option). [paper] [code]

Teach-Repeat-Replan: A Complete and Robust System for Aggressive Flight in
Complex Environments
, Fei Gao, Luqi Wang, Boyu Zhou, Xin Zhou, Jie Pan, Shaojie Shen,
IEEE Transactions on Robotics (T-RO). King-Sun Fu Memorial Best
Paper Award Honorable Mention.
 [paper][code]

Attitude maneuver planning of Agile Satellites for Time Delay Integration
Imaging
, Wei Qiu, Chao Xu, Journal of Guidance Control and Dynamics (JGCD), 2019. [paper]

Time-in-Action reinforcement learning, Jiangcheng Zhu, Zhepei
Wang, Douglas Mcilwraith, Chao Wu, Yike Guo, Chao Xu, IET Cyber-Systems and Robotics, 2019. [paper]

Object detection and localization in 3D environment by fusing raw fisheye
image and attitude data
, Jun Zhu, Jiangcheng Zhu, Xudong Wan, Chao Wu, Chao Xu, Journal of
Visual Communication & Image Representation, 2019. [paper]

Model error correction in data assimilation by integrating neural
networks
, Jiangcheng Zhu, Shuang Hu, Rossella Arcucci, Chao Xu, Jihong Zhu, Yike Guo, Big Data
Mining and Analytics, 2019. [paper]

Fast and stable learning of dynamical systems based on extreme learning
machine
, Jianghua Duan, Yongsheng Ou, Jianbing Hu, Zhiyang Wang, Shaokun Jin, Chao Xu, IEEE
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (T-SMC), 2019. [paper]

Disturbance observer-based quadrotor attitude tracking control for
aggressive maneuvers
, Alberto Castillo, Ricardo Sanz, Pedro Garcia, Wei Qiu, Hongda Wang, Chao
Xu, Control Engineering Practice, 2019. [paper]

Hierarchical decision and control for continuous multi-target problem:
policy evaluation with action delay
, Jiangcheng Zhu, Jun Zhu, Zhepei Wang, Shan Guo, Chao Xu,
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2018. [paper]

An Experiment Implementation of Outdoor Formation Flight,
Hongkai Ye, Jiangcheng Zhu, Zhepei Wang, Chao Xu, the 8th Annual IEEE International Conference on CYBER Technology
in Automation, Control, and Intelligent Systems, 2018. [paper]

A simultaneous trajectory generation method for quadcopter intercepting
ground mobile vehicle
, Jiangcheng Zhu, Jun Zhu, Chao Xu, International Journal of Advanced
Robotic Systems (IJARS), 2017. [paper]

A comprehensive simulation testbed for aerial robot in dynamic scenario
using Gazebo-ROS
, Jiangcheng Zhu, Chao Xu, the Chinese Automation Congress, 2017. [paper]

Air-to-ground Shepherd Problem: an Action-Delay Reinforcement Learning
Approach
, Jiangcheng Zhu, Chao Xu, the American Control Conference, 2017. [paper]

A testbed for aerial robots formation flight, Jun Zhu,
Jiangcheng Zhu, Chao Xu, the IEEE International Conference on Information & Automation, 2016. [media] [paper]

LS-SLAM: SLAM with Lebesgue Sampling, Tao Han, Changchun Ye,
Chao Xu, Xiaofeng Wang, the American Control Conference, 2016. [paper]

A gradient optimization based PID tuning approach on
quadrotor
, Jiangcheng Zhu, Endong Liu, Shan Guo, Chao Xu, the 27th Chinese Control &
Decision Conference, 2015. [paper]

Bi-objective optimization for robust RGB-D visual odometry,
Tao Han, Chao Xu, Ryan Loxton, Lei Xie, the 27th Chinese Control & Decision Conference, 2015. [paper]

Xin Zhou (周鑫)

PhD Student Xin Zhou (周鑫) PhD Candidate BE in Electrical Engineering & Automation, China University of Mining & Technology, 2019 Interests: mapping and planning in robotics

Can Cui (崔粲)

PhD Candidate, IEEE Member
Interests: flight control, AI in robotics

 

Lun Quan (全伦)

PhD Candidate
Interests: motion planning, autonomous navigation of drones, optimal control

Zhichao Han (韩志超)

Master Candidate
BE in Electrical Engineering &Automation
Interest: path planning, object tracking

Jingjing Li (李晶晶)

Master Candidate
BE in Mechatronic Engineering BE in Detection,Guidance and Control Technology

Jian Huang (黄坚)

July 2021 – Present
MS BE in Mechanical Engineering
Interest: localization, visual-inertial odometry

Jinghang Li (李景行)

July 2021 – Present
MS in Mechanical Engineering
Research Interest: intelligent vehicles, deep learning, motion planning

Fan Yang (杨帆)

Sep 2021 – Present
Robotics Engineer in RoboMaster, DJI
Research Interest: Mobile Robots, Motion and Path Planning

Ze Wang (王泽)

Master Candidate
Research Interest: Autonomous Systems, Motion Planning, SLAM

Zhigang Ren (任志刚)

Ph.D. 2012 – 2016
Assistant Professor, Guangdong University of Technology (广东工业大学自动化学院)

Tao Han (韩滔)

M.S. 2016
PhD student on robotics in the City University of Hong Kong (香港城市大学)