Three papers are accepted by IEEE RA-L

June 30th, 2022

Three papers are accepted by IEEE RA-L:

  1. DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing JIANG, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao.
  2. Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao.
  3. Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao.