Eleven papers are accepted by IROS 2022

June 30th, 2022

Eleven conference papers are accepted by IROS 2022:

 1. Robust Trajectory Planning for Spatial-Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao.
 2. Automatic Parameter Adaptation for Quadrotor Trajectory Planning, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao.
 3. Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao.
 4. Efficient Sampling-based Multirotors Kinodynamic Planning with Fast Regional Optimization and Post Refining, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao.
 5. Real-Time Trajectory Planning for Aerial Perching, Jialin Ji, Tiankai Yang, Chao Xu, Fei Gao.
 6. Dynamic Free-Space Roadmap for Safe Quadrotor Motion Planning, Junlong Guo, Zhiren Xun, Shuang Geng, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao.
 7. LF-VIO: A Visual-Inertial-Odometry Framework for Large Field-of-View Cameras with Negative Plane, Ze Wang, Kailun Yang, Hao Shi, Peng Li, Fei Gao, Kaiwei Wang.
 8. DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing JIANG, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao.
 9. Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao.
 10. Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao.
 11. Bubble Planner: Planning High-speed Smooth Quadrotor Trajectories using Receding Corridors, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Wenyi Liu, Zhepei Wang, Yi Lin, Fei Gao, Fu Zhang.