News

31 posts

Three papers are accepted by IEEE RA-L

June 30th, 2022 Three papers are accepted by IEEE RA-L: DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing JIANG, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao. Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao. Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao.

Eleven papers are accepted by IROS 2022

June 30th, 2022 Eleven conference papers are accepted by IROS 2022: Robust Trajectory Planning for Spatial-Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao. Automatic Parameter Adaptation for Quadrotor Trajectory Planning, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao. Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao. Efficient Sampling-based Multirotors Kinodynamic Planning with Fast Regional Optimization and Post Refining, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao. Real-Time Trajectory Planning for Aerial Perching, Jialin Ji, Tiankai Yang, Chao Xu, Fei Gao. Dynamic Free-Space Roadmap for Safe Quadrotor Motion Planning, Junlong Guo, Zhiren Xun, Shuang Geng, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao. LF-VIO: A Visual-Inertial-Odometry Framework for Large Field-of-View Cameras with Negative Plane, Ze Wang, Kailun Yang, Hao Shi, Peng Li, Fei Gao, Kaiwei Wang. DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing JIANG, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao. Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao. Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao. Bubble Planner: Planning High-speed Smooth Quadrotor Trajectories using Receding Corridors, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Wenyi Liu, Zhepei Wang, Yi Lin, Fei Gao, Fu Zhang.

A paper is accepted by Science Robotics

February 22nd, 2022 Xin Zhou, Xiangyong Wen, Zhepei Wang, Yuman Gao, Haojia Li, Qianhao Wang, Tiankai Yang, Haojian Lu, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao’s work on “Swarm of Micro Flying Robots in the Wild” is accepted by Science Robotics for publication.

A paper is accepted by IEEE T-RO

February 17th, 2022 Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao’ s work on “Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters” is accepted by IEEE Transactions on Robotics (T-RO) for publication.

Six papers are accepted by ICRA 2022

February 1st, 2022 Six conference papers are accepted by ICRA 2022: Distributed Swarm Trajectory Optimization for Formation Flight in Dense Environments, Lun Quan, Longji Yin, Chao Xu, Fei Gao. Star-Convex Constrained Optimization for Visibility Planning with Application to Aerial Inspection, Tianyu Liu, Qianhao Wang, Xingguang Zhong, Zhepei Wang, Fu Zhang, Chao Xu, Fei Gao. The Visual Inertial-Dynamical Multirotor Dataset, Kunyi Zhang, Tiankai Yang, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao. Elastic Tracker: A Spatio-temporal Trajectory Planner for Flexible Areial Tracking, Jialin Ji, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao. GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation, Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu, Fei Gao. Autonomous and Adaptive Navigation for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles, Ruibin Zhang,Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao.

A paper is accepted by IEEE RA-L

January 24th, 2022 Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu,Fei Gao’ s work on “GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation” is accepted by IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) for publication.

A paper is accepted by IEEE RA-L

January 4th, 2022 Ruibin Zhang, Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao’ s work on “Autonomous and Adaptive Navigation for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles” is accepted by IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) for publication.

A paper is accepted by IEEE RA-L

September 7th, 2021 Zhichao Han, Zhepei Wang, Neng Pan, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao’ s work on “Fast-Racing: An Open-source Strong Baseline for SE(3) Planning in Autonomous Drone Racing” is accepted by IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) for publication.    

A paper is accepted by IEEE RA-L

August 18th, 2021 Yuwei Wu, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao’ s work on “External Forces Resilient Safe Motion Planning for Quadrotor” is accepted by IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) for publication.