A paper is accepted by IEEE T-RO

July 14th, 2023

Lun Quan, Longji Yin, Tingrui Zhang, Mingyang Wang, Ruilin Wang, Sheng Zhong, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao’ s work on “Robust and Efficient Trajectory Planning for Formation Flight in Dense Environments” is accepted by IEEE Transactions on Robotics (T-RO) for publication.