Six papers are accepted by ICRA 2022

February 1st, 2022

Six conference papers are accepted by ICRA 2022:

  1. Distributed Swarm Trajectory Optimization for Formation Flight in Dense Environments, Lun Quan, Longji Yin, Chao Xu, Fei Gao.
  2. Star-Convex Constrained Optimization for Visibility Planning with Application to Aerial Inspection, Tianyu Liu, Qianhao Wang, Xingguang Zhong, Zhepei Wang, Fu Zhang, Chao Xu, Fei Gao.
  3. The Visual Inertial-Dynamical Multirotor Dataset, Kunyi Zhang, Tiankai Yang, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao.
  4. Elastic Tracker: A Spatio-temporal Trajectory Planner for Flexible Areial Tracking, Jialin Ji, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao.
  5. GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation, Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu, Fei Gao.
  6. Autonomous and Adaptive Navigation for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles, Ruibin Zhang,Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao.