ccxu

144 posts

Kaixin Chai(柴凯昕)

RESEARCH ASSISSTANTS Kaixin Chai(柴凯昕)   October 2022 – Present Undergraduate in Institute of Artificial Intelligence and Robotics, Xi’an Jiaotong University Interest: SLAM, Motion Planning, Control

Junxiao Lin (林俊晓)

Undergraduate Students Junxiao Lin (林俊晓)   July 2022 – Present Undergraduate in Mechanical Engineering, Zhejiang University Interest: Autonomous Systems

Xuankang Wu(吴选康)

RESEARCH ASSISSTANTS Xuankang Wu(吴选康)   July 2022 – Present Undergraduate in Robot Engineering, Northeastern University Multi-Sensor Fusion, VIO , Motion Planning

Yuhang Zhong(钟宇航)

Undergraduate Students Yuhang Zhong(钟宇航)   July 2022 – Present Undergraduate in Intelligent Science and technology, Nankai University Interest: Motion planning and Tracking

Sheng Zhong(钟声)

Undergraduate Students Sheng Zhong(钟声)   July 2022 – Present Undergraduate in Mechanical Engineering, Zhejiang University

Baozhe Zhang (张宝哲)

Undergraduate Students Baozhe Zhang (张宝哲)   September 2019 – Present Undergraduate in Computer Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen Interest: Pose detection & Tracking

Zhixin Wang (王知信)

Undergraduate Students Zhixin Wang (王知信)   September 2019 – Present Undergraduate in Communication Engineering, Shangdong University Interest: Reinforcement Learning; Embedded Systems

Zhimiao Yu (俞志淼)

Staff Zhimiao Yu (俞志淼)   Electronic Engineer BE in Electrical Engineering and its Automation, Huzhou University, 2022

Three papers are accepted by IEEE RA-L

June 30th, 2022 Three papers are accepted by IEEE RA-L: DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing JIANG, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao. Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao. Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao.

Eleven papers are accepted by IROS 2022

June 30th, 2022 Eleven conference papers are accepted by IROS 2022: Robust Trajectory Planning for Spatial-Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao. Automatic Parameter Adaptation for Quadrotor Trajectory Planning, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao. Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao. Efficient Sampling-based Multirotors Kinodynamic Planning with Fast Regional Optimization and Post Refining, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao. Real-Time Trajectory Planning for Aerial Perching, Jialin Ji, Tiankai Yang, Chao Xu, Fei Gao. Dynamic Free-Space Roadmap for Safe Quadrotor Motion Planning, Junlong Guo, Zhiren Xun, Shuang Geng, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao. LF-VIO: A Visual-Inertial-Odometry Framework for Large Field-of-View Cameras with Negative Plane, Ze Wang, Kailun Yang, Hao Shi, Peng Li, Fei Gao, Kaiwei Wang. DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing JIANG, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao. Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao. Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao. Bubble Planner: Planning High-speed Smooth Quadrotor Trajectories using Receding Corridors, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Wenyi Liu, Zhepei Wang, Yi Lin, Fei Gao, Fu Zhang.