Twelve papers are accepted by IROS 2023

3June 30th, 2023

Twelve conference papers are accepted by IROS 2023:

 1. Skywalker: a Compact and Agile Air-Ground Omnidirectional Vehicl, Neng Pan, Jinqi Jiang, Ruibin Zhang, Chao Xu, Fei Gao.
 2. Auto Filmer: Autonomous Aerial Videography under Human Interaction, Zhiwei Zhang, Yuhang Zhong, Junlong Guo, Qianhao Wang, Fei Gao, Yanjun Cao.
 3. Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability, Yuze Wu, Fan Yang, Ze Wang, Kaiwei Wang, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao.
 4. Bearing-based Relative Localization for Robotic Swarm with Partially Mutual Observations, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao.
 5. Continuous Implicit SDF Based Any-shape Robot Trajectory Optimization, Tingrui Zhang, Jingping Wang, Chao Xu, Alan Gao, Fei Gao.
 6. Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning, Shuang Geng, Qianhao Wang, Lei Xie, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao.
 7. Canfly: A Can-sized Autonomous Mini Coaxial Helicopter, Neng Pan, Rui Jin, Chao Xu, Fei Gao.
 8. An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain, Long Xu, Kaixin Chai, Zhichao Han, Hong Liu, Chao Xu, Fei Gao.
 9. Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels, Ruibin Zhang, Junxiao Lin, Yuze Wu, Yuman Gao, Chi Wang, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao.
 10. CREPES: Cooperative RElative Pose Estimation System, Zhiren Xun, Jian Huang, Zhehan Li, Zhenjun Ying, Yingjian Wang, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao.
 11. Polynomial-based Online Planning for Autonomous Drone Racing in Dynamic Environments, Qianhao Wang, Dong Wang, Chao Xu, Alan Gao, Fei Gao.
 12. Decentralized Planning for Car-Like Robotic Swarm in Cluttered Environments, Changjia Ma, Zhichao Han, Tingrui Zhang, Jingping Wang, Long Xu, Chengyang Li, Chao Xu, Fei Gao.