Three papers are accepted by ICRA 2024

February 5th, 2024

Three conference papers are accepted by ICRA 2024:

  1. A Trajectory-based Flight Assistive System for Novice Pilots in Drone Racing Scenario, uhang Zhong, Guangyu Zhao, Qianhao Wang, Guangtong Xu, ChaoXu, Fei Gao.
  2. Simultaneous Time Synchronization and Mutual Localization for Multi-robot System, Xiangyong Wen, Yingjian Wang, Xi Zheng, KAIWEI WANG, Chao Xu, Fei Gao.
  3. Active Collision-Based Navigation for Wheeled Robots, Jingjing Li, Jialin Ji, Qianhao Wang, Fei Gao.