test

Publication

Towards Dense and Accurate Radar Perception Via Efficient Cross-Modal Diffusion Model, Ruibin Zhang, Donglai Xue, Yuhan Wang, Ruixu Geng, Fei Gao. IEEE Robotics and Automation Letters. (RA-L). [video]

Learning Speed Adaptation for Flight in Clutter, Guangyu Zhao, Tianyue Wu, Yeke Chen, Fei Gao. IEEE Robotics and Automation Letters. (RA-L). [video]

Learning to Plan Maneuverable and Agile Flight Trajectory with Optimization Embedded Networks , Zhichao Han, Long Xu, Fei Gao. Technical Report . [preprint]

Microsaccade-inspired event camera for robotics, Botao He, Ze Wang, Yuan Zhou, Jingxi Chen, Chahat Deep Singh, Haojia Li, Yuman Gao, Kaiwei Wang, Yanjun Cao, Chao Xu, Yiannis Aloimonos, Fei Gao, Cornelia Fermüller. Science Robotics ( SR ). [paper] [video]

Scalable Distance-based Multi-Agent Relative State Estimation via Block Multiconvex Optimization , Tianyue Wu, Fei Gao. Robotics: Science and System ( RSS ).

Skater:A Novel Bi-modal Bi-copter Robot for Adaptive Locomotion in Air and Diverse Terrain , Junxiao Lin, Ruibin Zhang, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao. IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper]

Implicit Swept Volume SDF: Enabling Continuous Collision-Free Trajectory Generation for Arbitrary Shapes , jingping Wang, Tingrui Zhang, Qixuan Zhang, Chuxiao Zeng, jingyi Yu, Chao Xu, Lan Xu, Fei Gao. ACM Transactions on Graphics ( ACM TOG ). [video]

Trajectory Generation for Vehicle with Stable Time , Zhichao Han, Mengze Tian, Fei Gao. Technical Report. [preprint]

Impact-Aware Planning and Control for AerialRobots with Suspended Payloads , Haokun Wang, Haojia Li, Boyu Zhou, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE Transactions on Robotics ( T-RO ). [video]

Active Collision-Based Navigation for Wheeled Robots , Jingjing Li, Jialin Ji, Qianhao Wang, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2024 ). [video]

Simultaneous Time Synchronization and Mutual Localization for Multi-robot System , Xiangyong Wen, Yingjian Wang, Xi Zheng, Kaiwei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2024 ). [paper] [video]

A Trajectory-based Flight Assistive System for Novice Pilots in Drone Racing Scenario , Yuhang Zhong, Guangyu Zhao, Qianhao Wang, Guangtong Xu, ChaoXu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2024 ). [video]

Bat Planner: Aggressive Flying Ball Player , Huan Yu, Jie Tu, Pengqin Wang, Zhi Zheng, Kewen Zhang, Guodong Lu, Fei Gao, Jin Wang, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with ICRA 2024 ). [paper]

AutoTrans: A Complete Planning and Control Framework for Autonomous UAV Payload Transportation , Haojia Li, Haokun Wang, Chen Feng, Fei Gao, Boyu Zhou, Shaojie Shen, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with ICRA 2024 ). [paper] [video]

Adaptive Tracking and Perching for Quadrotor in Dynamic Scenarios , Yuman Gao, Jialin Ji, Qianhao Wang, Rui Jin, Yi Lin, Zhimeng Shang, Yanjun Cao, Shaojie Shen, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (T-RO ). [paper] [video]

An Efficient Spatial-Temporal Traiectory Planner for Autonomous Vehicles in Unstructured Environments , Zhichao Han, Yuwei Wu, Tong Li, Lu Zhang, Liuao Pei, Long Xu, Chengyang Li, Changjia Ma, Chao Xu, Shaojie Shen, Fei Gao, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS ). [paper] [video]

Collaborative Planning for Catching and Transporting Objects in Unstructured Environments , Liuao Pei, Junxiao Lin, Zhichao Han, Lun Quan, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L ). [paper] [video]

Robust and Efficient Trajectory Planning for Formation Flight in Dense Environments , Lun Quan, Longji Yin, Tingrui Zhang, Mingyang Wang, Ruilin Wang, Sheng Zhong, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (T-RO ). [paper] [video]

Continuous Implicit SDF Based Any-shape Robot Trajectory Optimization , Tingrui Zhang, Jingping Wang, Chao Xu, Alan Gao, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning , Shuang Geng, Qianhao Wang, Lei Xie, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

Canfly: A Can-sized Autonomous Mini Coaxial Helicopter , Neng Pan, Rui Jin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain , Long Xu, Kaixin Chai, Zhichao Han, Hong Liu, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels , Ruibin Zhang, Junxiao Lin, Yuze Wu, Yuman Gao, Chi Wang, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

CREPES: Cooperative RElative Pose Estimation System , Zhiren Xun, Jian Huang, Zhehan Li, Zhenjun Ying, Yingjian Wang, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

Polynomial-based Online Planning for Autonomous Drone Racing in Dynamic Environments , Qianhao Wang, Dong Wang, Chao Xu, Alan Gao, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

Decentralized Planning for Car-Like Robotic Swarm in Cluttered Environments , Changjia Ma, Zhichao Han, Tingrui Zhang, Jingping Wang, Long Xu, Chengyang Li, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023). [paper] [video]

Skywalker: a Compact and Agile Air-Ground Omnidirectional Vehicle , Neng Pan, Jinqi Jiang, Ruibin Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2023 ). [paper] [video]

Bearing-based Relative Localization for Robotic Swarm withPartially Mutual Observations , Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2023 ). [paper]

Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability , Yuze Wu, Fan Yang, Ze Wang, Kaiwei Wang, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2023 ). [paper] [video]

Auto-filmer: Autonomous Aerial Videography under Human Interaction , Zhiwei Zhang, Yuhang Zhong, Junlong Guo, Qianhao Wang, Fei Gao, Yanjun Cao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2023 ). [paper] [video]

A Decoupled and Linear Framework for Global Outlier Rejection over Planar Pose Graph , Tianyue Wu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper]

STD-Trees: Spatio-temporal Deformable Trees for Multirotors Kinodynamic Planning , Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper]

A Linear and Exact Algorithm for Whole-Body Collision Evaluation via Scale Optimization , Qianhao Wang, Zhepei Wang, Liuao Pei, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper]

Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment , Jingping Wang, Long Xu, Haoran Fu, Chao Xu, Yanjun Cao, Ximin Lyu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper] [video]

Trajectory Optimization for 3D Shape-Changing Robots with Differential Mobile Base , Mengke Zhang, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper]

PredRecon: A Prediction-boosted Planning Framework for Fast and High-quality Autonomous Aerial Reconstruction , Chen Feng, Boyu Zhou, Haojia Li, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper]

Efficient View Path Planning for Autonomous Implicit Reconstruction , Jing Zeng, Yanxu Li, Yunlong Ran, Shuo Li, Shibo He, Fei Gao, Lincheng Li, Jiming Chen, Qi Ye, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023 ). [paper]

Bubble Planner: Planning High-speed Smooth Quadrotor Trajectories using Receding Corridors, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Wenyi Liu, Zhepei Wang, Yi Lin, Fei Gao, Fu Zhang, IEEE Robotics and Automation Letter (IROS 2022 ). [paper]

Enhanced Decentralized Autonomous Aerial Swarm with Group Planning, Jialiang Hou, Xin Zhou, Zhongxue Gan, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2022 ). [paper] [video]

Certifiably Optimal Mutual Localization with Anonymous Bearing Measurements, Yingjian Wang, Xiangyong Wen, Longji Yin, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2022 ). [paper]

DIDO: Deep Inertial Quadrotor Dynamical Odometry, Kunyi Zhang, Chenxing Jiang, Jinghang Li, Sheng Yang, Teng Ma, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2022 ). [paper] [video]

Dynamic Free-Space Roadmap for Safe Quadrotor Motion Planning, Junlong Guo, Zhiren Xun, Shuang Geng, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Real-Time Trajectory Planning for Aerial Perching, Jialin Ji, Tiankai Yang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper] [video]

LF-VIO: A Visual-Inertial-Odometry Framework for Large Field-of-View Cameras with Negative Plane, Ze Wang, Kailun Yang, Hao Shi, Peng Li, Fei Gao, Kaiwei Wang, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Yi Lin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Efficient Sampling-based Multirotors Kinodynamic Planning with Fast Regional Optimization and Post Refining, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022).

Robust Trajectory Planning for Spatial-Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Automatic Parameter Adaptation for Quadrotor Trajectory Planning, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022). [paper]

Swarm of Micro Flying Robots in the Wild, Xin Zhou, Xiangyong Wen, Zhepei Wang, Yuman Gao, Haojia Li, Qianhao Wang, Tiankai Yang, Haojian Lu, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao, Science Robotics (SR). [paper] [video]

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (T-RO). [paper] [code]

Distributed Swarm Trajectory Optimization for Formation Flight in Dense Environments, Lun Quan, Longji Yin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022).[paper] [code]

Star-Convex Constrained Optimization for Visibility Planning with Application to Aerial Inspection, Tianyu Liu, Qianhao Wang, Xingguang Zhong, Zhepei Wang, Fu Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022).

The Visual Inertial-Dynamical Multirotor Dataset, Kunyi Zhang, Tiankai Yang, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022). [paper] [video] [code&data]

Elastic Tracker: A Spatio-temporal Trajectory Planner for Flexible Areial Tracking, Jialin Ji, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022). [paper]

GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation, Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (ICRA 2022).[paper]

Autonomous and Adaptive Navigation for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles, Ruibin Zhang,Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (ICRA 2022). [paper]

Raptor: Robust and perception-aware trajectory replanning for quadrotor fast flight,Boyu Zhou, Jie Pan, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE Transactions on Robotics (T-RO). [paper]

Fast-Racing: An Open-source Strong Baseline for SE(3) Planning in Autonomous Drone Racing, Zhichao Han, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper]

External Forces Resilient Safe Motion Planning for Quadrotor, Yuwei Wu, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper]

Decentralized Spatial-Temporal Trajectory Planning for Multicopter Swarms, Xin Zhou, Zhepei Wang, Xiangyong Wen, Jiangchao Zhu, Chao Xu, Fei Gao, Technical Report, 2021. [arxiv] [video]

FAST-Dynamic-Vision: Detection and Tracking Dynamic Objects with Event and Depth Sensing, Botao He, Haojia Li, Siyuan Wu, Dong Wang, Zhiwei Zhang, Qianli Dong, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [paper]

Autonomous Flights in Dynamic Environments with Onboard Vision, Yingjian Wang, Jialin Ji, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). Best Application Paper Award Finalists. [paper]

Visibility-aware Trajectory Optimization with Application to Aerial Tracking, Qianhao Wang, Yuman Gao, Jialin Ji, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [paper]

Learning-based 3D Occupancy Prediction for Autonomous Navigation in Occluded Environments, Lizi Wang, Hongkai Ye, Qianhao Wang, Yuman Gao, Chao Xu, Fei Gao, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [paper]

VID-Fusion: Robust Visual-Inertial-Dynamics Odometry for Accurate External Force Estimation, Ziming Ding, Tiankai Yang, Kunyi Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

EGO-Swarm: A Fully Autonomous and Decentralized Quadrotor Swarm System in Cluttered Environments, Xin Zhou, Jiangchao Zhu, Hongyu Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Fast-Tracker: A Robust Aerial System for Tracking Agile Target in Cluttered Environments, Zhichao Han, Ruibin Zhang, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Mapless-Planner: A Robust and Fast Planning Framework for Aggressive Autonomous Flight without Map Fusion, Jialin Ji, Zhepei Wang, Yingjian Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

EVA-Planner: Environmental Adaptive Quadrotor Planning, Lun Quan, Zhiwei Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Generating Large-Scale Trajectories Efficiently using Double Descriptions of Polynomials, Zhepei Wang, Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

Whole-Body Real-Time Motion Planning for Multicopters, Shaohui Yang, Botao He, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021).

TGK-Planner: An Efficient Topology Guided Kinodynamic Planner for Autonomous Quadrotors, Hongkai Ye, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [paper] [code]

EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors, Xin Zhou, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with ICRA 2021 option). [paper] [code]

CMPCC: Corridor based Model Predictive Contouring Control for Aggressive Drone Flight, Jialin Ji, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, International Symposium on Experimental Robotics (ISER 2020). [paper] [code]

Alternating Minimization Based Trajectory Generation for Quadrotor Aggressive Flight, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS2020 option). [paper] [code]

Robust Real-time UAV Replanning Using Guided Gradient-based Optimization and Topological Paths, Boyu Zhou, Fei Gao, Jie Pan, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2020). [code]

Autonomous aerial robot using dual‐fisheye camerasWenliang Gao, Kaixuan Wang, Wenchao Ding, Fei Gao, Tong Qin, Shaojie Shen, Journal of Field Robotics (JFR). [paper]

Teach-Repeat-Replan: A Complete and Robust System for Aggressive Flight in Complex EnvironmentsFei Gao, Luqi Wang, Boyu Zhou, Xin Zhou, Jie Pan, Shaojie Shen, IEEE Transactions on Robotics (T-RO). King-Sun Fu Memorial Best Paper Award Honorable Mention. [paper][code]

Temporal Scheduling and Optimization for Multi-MAV Planning, William Wu, Fei Gao*, Luqi Wang, Boyu Zhou, Shaojie Shen, International Symposium on Robotics Research (ISRR 2019).

Optimal Trajectory Generation for Quadrotor Teach-and-Repeat, Fei Gao, Luqi Wang, Kaixuan Wang, William Wu, Boyu Zhou, Luxin Han, Shaojie Shen, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with ICRA2019 option).[paper] [code]

Real-Time Scalable Dense Surfel Mapping, Kaixuan Wang, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2019). [paper] [code]

Robust and Efficient Quadrotor Trajectory Generation for Fast Autonomous Flight, Boyu Zhou, Fei Gao*, Luqi Wang, Chuhao Liu, Shaojie Shen, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L with IROS 2019 option). [paper] [code]

FIESTA: A Fast Incremental Euclidean Distance Fields for Online Quadrotor Motion Planning, Luxin Han, Fei Gao*, Boyu Zhou, Shaojie Shen, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019). [paper] [code]

Flying Through A Narrow Gap Using Neural Network: An End-to-end Planning And Control Approach, Jiarong Lin, Luqi Wang, Fei Gao, Shaojie Shen, Fu Zhang, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019). [paper]

Flying on Point Clouds: Online Trajectory Generation and Autonomous Navigation for Quadrotor in Cluttered Environments, Fei Gao, William Wu, Wenliang Gao, Shaojie Shen, Journal of Field Robotics (JFR). [paper] [code]

Optimal Time Allocation for Quadrotor Trajectory Generation, Fei Gao, William Wu, Jie Pan, Boyu Zhou, Shaojie Shen, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018). [paper] [code]

Online Safe Trajectory Generation For Quadrotors Using Fast Marching Method and Bernstein Basis PolynomialFei Gao, William Wu, Yi Lin, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2018). [paper] [code]

ACT: An Autonomous Drone Cinematography System for Action ScenesChong Huang, Fei Gao, Jie Pan, Shaojie Shen, Kwang-Ting (Tim) Cheng et al, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2018). [paper]

A Collaborative Aerial-Ground Robotic System for Fast Exploration, Daqian Cheng#, Luqi Wang#, Fei Gao, Fengyu Cai, Jixin Guo, Mengxiang Lin, Shaojie Shen, International Symposium on Experimental Robotics (ISER 2018). [paper]

Quadrotor trajectory generation in dynamic environments using semi-definite relaxation on nonconvex QCQP,  Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017). [paper]

Real-time Monocular Dense Mapping on Aerial Robots Using Visual-Inertial Fusion, Zhenfei Yang, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017). [paper] [code]

Gradient-Based Online Safe Trajectory Generation for Quadrotor Flight in Complex EnvironmentsFei GaoYi Lin, Shaojie Shen, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2017). [paper] [code]

Autonomous Aerial Navigation Using Monocular Visual-Inertial FusionYi Lin#, Fei Gao#, Tong Qin#, Wenliang Gao#, Tianbo Liu, William Wu, Zhenfei Yang, Shaojie Shen, Journal of Field Robotics (JFR). [paper]

Collaborative Air-Ground Target Searching in Complex EnvironmentsChangsheng Shen, Yuanzhao Zhang, Zimo Li, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR 2017). [paper]

Online Quadrotor Trajectory Generation and Autonomous Navigation on Point Clouds, Fei Gao, Shaojie Shen, IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR 2016), Best Conference Paper Award. [paper]

Shuhang Ji (季书航)

May 2024 - Present
Undergraduate in Automation, Zhejiang University
Autonomous Systems and Control

Zetao Cai (蔡泽涛)

May 2024 - Present
Undergraduate in Automation, Zhejiang University
RL and Motion planning

Ze Wang (王泽)

Master Candidate in Optical Engineering, Zhejiang University.
Autonomous Systems, Motion Planning, SLAM

Jialiang Hou(侯嘉良)

PhD Candidate in Computer Application Technology, Fudan University
Aerial Swarm; Motion Planning

Yaodong Wang (王耀栋)

PhD Candidate in Electronic Information, Hainan University.
Intelligent Control, Trajectory Tracking

Ang Li (李昂)

PhD Candidate in Aircraft Design, Beihang University.
Aerial Swarm, Motion Planning

Ximin LYU (吕熙敏)

Associate Professor of School of Intelligent Systems Engineering, Sun Yat-Sen University
Aerial Robots; Mobile Robots; Dynamic Control; VTOL

Boyu Zhou (周博宇)

Assistant Professor at Sun Yat-sen University, School of Artificial Intelligence
Aerial Robots; Motion Planning; Autonomous Exploration; 3D Reconstruction; Swarm

Zhepei Wang (汪哲培)

Ph.D., Graduated in June 2022.
Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, DJI, Talented Program

Hongkai Ye (叶鸿凯)

Ph.D., Graduated in June 2022.
Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, DJI, Talented Program

Kunyi Zhang (张焜怡)

Ph.D., Graduated in September 2023.
Postdoctoral Researcher, School of Mechanical Engineering, Zhejiang University

Lizi Wang (王立子)

M.Phil., Graduated in Apr 2021.
Reinforcement Learning Engineer, Netease Fuxi Lab

Junlong Guo (过俊龙)

M.Phil., Graduated in Apr 2023.
Assistant Researcher, Huzhou Institute, Zhejiang University

Xin Zhou (周鑫)

Ph.D., Graduated in June 2024.
Post-doc, Department of Electronic and Computer Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology

Lun Quan (全伦)

Ph.D., Graduated in June 2024.
Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, zhuoyu technology

Rui Jin (金锐)

M.Phil., Graduated in Apr 2024.
Ph.D Student, Nanyang Technological University

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Distributed Swarm Trajectory Optimization for Formation Flight in Dense Environments, Lun Quan, Longji Yin, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.[preprint] [code]

Star-Convex Constrained Optimization for Visibility Planning with Application to Aerial Inspection, Tianyu Liu, Qianhao Wang, Xingguang Zhong, Zhepei Wang, Fu Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.

GPA-Teleoperation: Gaze Enhanced Perception-aware Safe Assistive Aerial Teleoperation, Qianhao Wang, Botao He, Zhiren Xun, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[preprint]

Meeting-Merging-Mission: A Multi-robot Coordinate Framework for Large-Scale Communication-Limited Exploration, Yuman Gao, Yingjian Wang, Xingguang Zhong, Tiankai Yang, Mingyang Wang, Zhixiong Xu, Yongchao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review. [preprint]

The Visual Inertial-Dynamical Multirotor Dataset, Kunyi Zhang, Tiankai Yang, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[preprint] [video] [code&data]

TIE: An Autonomous and Adaptive Terrestrial-Aerial Quadrotor, Ruibin Zhang, Yuze Wu, Lixian Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[preprint]

Elastic Tracker: A Spatio-temporal Trajectory Planner for Flexible Areial Tracking, Jialin Ji, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.[preprint]

Efficient Samplingbased Kinodynamic Planning with Regional Optimization and Bidirectional Search for Multirotors, Hongkai Ye, Neng Pan, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L), ICRA option, under review.[code]

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Transactions on Robotics (TRO), under review.[preprint] [code]

STD-Trees: Spatio-temporal Deformable Trees for Multirotors Kinodynamic Planning, Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.[code]

 

Robust Trajectory Planning for Spatial Temporal Multi-Drone Coordination in Large Scenes, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao,IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), under review.

Fast-Racing: An Open-source Strong Baseline for SE(3) Planning in Autonomous Drone Racing, Zhichao Han, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, submitted to IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [preprint]

External Forces Resilient Safe Motion Planning for Quadrotor, Yuwei Wu, Ziming Ding, Chao Xu, Fei Gao, submitted to IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L). [preprint]

FAST-Dynamic-Vision: Detection and Tracking Dynamic Objects with Event and Depth Sensing, Botao He, Haojia Li, Siyuan Wu, Dong Wang, Zhiwei Zhang, Qianli Dong, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Autonomous Flights in Dynamic Environments with Onboard Vision, Yingjian Wang, Jialin Ji, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Visibility-aware Trajectory Optimization with Application to Aerial Tracking, Qianhao Wang, Yuman Gao, Jialin Ji, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Learning-based 3D Occupancy Prediction for Autonomous Navigation in Occluded Environments, Lizi Wang, Hongkai Ye, Qianhao Wang, Yuman Gao, Chao Xu, Fei Gao, accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). [preprint]

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, submitted to the International Journal of Robotics Research (IJRR). [preprint] [code]

 

VID-Fusion: Robust Visual-Inertial-Dynamics Odometry for Accurate External Force Estimation, Ziming Ding, Tiankai Yang, Kunyi Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

 

EGO-Swarm: A Fully Autonomous and Decentralized Qu​_adrotor Swarm System in Cluttered Environments, Xin Zhou, Jiangchao Zhu, Hongyu Zhou, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Fast-Tracker: A Robust Aerial System for Tracking Agile Target in Cluttered Environments, Zhichao Han, Ruibin Zhang, Neng Pan, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Mapless-Planner: A Robust and Fast Planning Framework for Aggressive Autonomous Flight without Map Fusion, Jialin Ji, Zhepei Wang, Yingjian Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper]

 

EVA-Planner: Environmental Adaptive Quadrotor Planning, Lun Quan, Zhiwei Zhang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Generating Large-Scale Trajectories Efficiently using Double Descriptions of Polynomials, Zhepei Wang, Hongkai Ye, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021). [paper] [code]

 

Whole-Body Real-Time Motion Planning for Multicopters, Shaohui Yang, Botao He, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021).

 

TGK-Planner: An Efficient Topology Guided Kinodynamic Planner for Autonomous
Quadrotors
, Hongkai Ye, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and Automation
Letter (RA-L). [paper] [code]

CMPCC: Corridor based Model Predictive Contouring Control for Aggressive
Drone Flight
,
 Jialin Ji, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao, International Symposium on
Experimental Robotics (ISER 2020). [paper] [code]

EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for
Quadrotors
, Xin Zhou, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao, IEEE Robotics
and Automation Letter (RA-L with ICRA 2021 option). [paper] [code]

Alternating Minimization Based Trajectory Generation for Quadrotor
Aggressive Flight
, Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao, IEEE Robotics and
Automation Letter (RA-L with IROS2020 option). [paper] [code]

Teach-Repeat-Replan: A Complete and Robust System for Aggressive Flight in
Complex Environments
, Fei Gao, Luqi Wang, Boyu Zhou, Xin Zhou, Jie Pan, Shaojie Shen,
IEEE Transactions on Robotics (T-RO). King-Sun Fu Memorial Best
Paper Award Honorable Mention.
 [paper][code]

Attitude maneuver planning of Agile Satellites for Time Delay Integration
Imaging
, Wei Qiu, Chao Xu, Journal of Guidance Control and Dynamics (JGCD), 2019. [paper]

Time-in-Action reinforcement learning, Jiangcheng Zhu, Zhepei
Wang, Douglas Mcilwraith, Chao Wu, Yike Guo, Chao Xu, IET Cyber-Systems and Robotics, 2019. [paper]

Object detection and localization in 3D environment by fusing raw fisheye
image and attitude data
, Jun Zhu, Jiangcheng Zhu, Xudong Wan, Chao Wu, Chao Xu, Journal of
Visual Communication & Image Representation, 2019. [paper]

Model error correction in data assimilation by integrating neural
networks
, Jiangcheng Zhu, Shuang Hu, Rossella Arcucci, Chao Xu, Jihong Zhu, Yike Guo, Big Data
Mining and Analytics, 2019. [paper]

Fast and stable learning of dynamical systems based on extreme learning
machine
, Jianghua Duan, Yongsheng Ou, Jianbing Hu, Zhiyang Wang, Shaokun Jin, Chao Xu, IEEE
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (T-SMC), 2019. [paper]

Disturbance observer-based quadrotor attitude tracking control for
aggressive maneuvers
, Alberto Castillo, Ricardo Sanz, Pedro Garcia, Wei Qiu, Hongda Wang, Chao
Xu, Control Engineering Practice, 2019. [paper]

Hierarchical decision and control for continuous multi-target problem:
policy evaluation with action delay
, Jiangcheng Zhu, Jun Zhu, Zhepei Wang, Shan Guo, Chao Xu,
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2018. [paper]

An Experiment Implementation of Outdoor Formation Flight,
Hongkai Ye, Jiangcheng Zhu, Zhepei Wang, Chao Xu, the 8th Annual IEEE International Conference on CYBER Technology
in Automation, Control, and Intelligent Systems, 2018. [paper]

A simultaneous trajectory generation method for quadcopter intercepting
ground mobile vehicle
, Jiangcheng Zhu, Jun Zhu, Chao Xu, International Journal of Advanced
Robotic Systems (IJARS), 2017. [paper]

A comprehensive simulation testbed for aerial robot in dynamic scenario
using Gazebo-ROS
, Jiangcheng Zhu, Chao Xu, the Chinese Automation Congress, 2017. [paper]

Air-to-ground Shepherd Problem: an Action-Delay Reinforcement Learning
Approach
, Jiangcheng Zhu, Chao Xu, the American Control Conference, 2017. [paper]

A testbed for aerial robots formation flight, Jun Zhu,
Jiangcheng Zhu, Chao Xu, the IEEE International Conference on Information & Automation, 2016. [media] [paper]

LS-SLAM: SLAM with Lebesgue Sampling, Tao Han, Changchun Ye,
Chao Xu, Xiaofeng Wang, the American Control Conference, 2016. [paper]

A gradient optimization based PID tuning approach on
quadrotor
, Jiangcheng Zhu, Endong Liu, Shan Guo, Chao Xu, the 27th Chinese Control &
Decision Conference, 2015. [paper]

Bi-objective optimization for robust RGB-D visual odometry,
Tao Han, Chao Xu, Ryan Loxton, Lei Xie, the 27th Chinese Control & Decision Conference, 2015. [paper]

Yongchao Wang (王永超)

Post-doc Yongchao Wang (王永超) Master and PhD in School of Aeronautic Science and Engineering, Beihang University, 2021 Interests: Nonlinear control, Multi-agent RL

Can Cui (崔粲)

PhD Students Can Cui (崔粲) PhD Candidate, IEEE Member MS in Computer Science from the University of Hong Kong 2015 BE in Automation, Zhejiang University, 2012 Interests: flight control, AI in robotics

Zhepei Wang (汪哲培)

Alumni Zhepei Wang (汪哲培) Personal Website PhD in Automation, Zhejiang University,2022 Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, DJI, Talented Program Interests: motion planning, autonomous systems

Kunyi Zhang (张焜怡)

ALUMNI Kunyi Zhang (张焜怡) Ph.D., Graduated in September 2023 Postdoctoral Researcher, School of Mechanical Engineering, Zhejiang University Interests: visual inertial odometry

Hongkai Ye (叶鸿凯)

ALUMNI Hongkai Ye (叶鸿凯) Personal Website PhD in Automation, Zhejiang University,2022 Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, DJI, Talented Program Interests: robot navigation (mainly in motion planning)

Jiaming Liang (梁家铭)

PhD Students Jiaming Liang (梁家铭) PhD Candidate BE in Automation, Zhejiang University, 2017 Interests: smart imaging, deep learning, fluid robotics

Hanlin Wang (王瀚林)

PhD Students Hanlin Wang (王瀚林) PhD Candidate MS in Mechanical & Electrical Engineering, Hainan University, 2018 BE in Electrical Engineering & Automation, Huazhong University of Science & Technology, 2015 Interests: smart imaging, deep learning, microfluidics

Ziming Ding (丁梓明)

PhD Students Ziming Ding (丁梓明) PhD Candidate BE in Automation, Hunan University, 2018 Interests: robotic navigation

Yuman Gao (高钰满)

PhD Students Yuman Gao (高钰满) PhD Candidate BE in Automation, Zhejiang University, 2021 Interest: autonomous navigation of drones

Mengke Zhang (张孟轲)

PhD Student Mengke Zhang (张孟轲) PhD Candidate BE in College of Control Science and Engineering, Zhejiang University, 2021 Interests: Planning and Control Publications Mengke Zhang, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao. “Trajectory Optimization for 3D Shape-Changing Robots with Differential Mobile […]

Long Xu (徐隆)

PHD STUDENTS Long Xu (徐隆) September 2022 – Present Be in Automation, Zhejiang University Interests: Robot Learning, Motion Planning

Ze Wang (王泽)

Visiting Students Ze Wang (王泽) Master Candidate in Optical Engineering, Zhejiang University. BE in Optoelectronic information science and Engineering, Changchun university of science and technology, 2020. Research Interest: Autonomous Systems, Motion Planning, SLAM

Jialiang Hou(侯嘉良)

Visiting Students Jialiang Hou(侯嘉良) PhD Candidate in Computer Application Technology, Fudan University BE in Process Equipment and Control Engineering, East China University of Science & Technology, 2019 Research Interest: Aerial Swarm, Motion Planning

Tianyu Liu (刘天宇)

Visiting Students Tianyu Liu (刘天宇) PhD candidate in Mechanical Engineering, The University of Hong Kong, 2019 BE in Mechanical Engineering, Xi’an Jiaotong University, 2018 Research Interest: motion planning

Botao He (何博涛)

Visiting Students Botao He (何博涛) September 2018 – Present Undergraduate study in Robot Engineering, Nanjing Institute of Technology

Yaodong Wang(王耀栋)

Visiting Students Yaodong Wang(王耀栋)   PhD Candidate in Electronic Information, Hainan University. BE in Industrial Engineering, Xi’an University of Science and Technology, 2023. Research Interest: Intelligent Control, Trajectory Tracking

Ang Li(李昂)

Visiting Students Ang Li(李昂)   PhD Candidate in Aircraft Design, Beihang University. BE in Aircraft Design and Engineering, Northwestern Polytechnical University, 2018. Research Interest: Aerial Swarm, Motion Planning.

Zhuxiu Xu(徐竹修)

Visiting Students Zhuxiu Xu(徐竹修)   Undergraduate in Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University. Research Interest: Autonomous Navigation; Path Planing

Qianhao Wang (王钱浩)

MPhil Students Qianhao Wang (王钱浩) Master Candidate BE in Ocean Engineering & Technology, Zhejiang University, 2019 Interests: autonomous navigation of drones

Yang Tiankai (杨天凯)

PhD Student Yang Tiankai (杨天凯) PhD Candidate BE in Electronics Engineering, Northwestern Polytechnical University, 2019 Interests: robotic navigation

Junlong Guo (过俊龙)

ALUMNI Junlong Guo (过俊龙) M.Phil., Graduated in Apr 2023 Assistant Researcher, Huzhou Institute, Zhejiang University Interests: UAV, trajectory planning

Dong Wang (王懂)

MPhil Students Dong Wang (王懂) Master Candidate, ZJU College of Engineer (Base Ningbo) BE in Automation, Zhejiang University, 2020

Zhiwei Zhang (张智为)

MPhil Students Zhiwei Zhang (张智为) Master Candidate BE in Automation, Zhejiang University, 2020 Interests: flight control

Xiaoqi Liu (刘小奇)

MPhil Students Xiaoqi Liu (刘小奇) Master Candidate BE in Electrical Engineering, Zhejiang University, 2020 Interests: deep learning

Yiwei Chong (种奕玮)

MPhil Students Yiwei Chong (种奕玮) Master Candidate BE in Energy Engineering, Zhejiang University, 2020 Interests: control algorithm, deep learning

YuQi Cao (曹煜琪)

MPhil Students YuQi Cao (曹煜琪) Master Candidate, ZJU College of Engineer (Base Ningbo) BE in Energy Engineering, Zhejiang University, 2020 Interests: control algorithm, deep learning

Zhiren Xun (寻芝任)

ALUMNI Zhiren Xun (寻芝任) M.Phil., Graduated in Apr 2023 Autonomous Driving PNC Engineer, MOGO Company

Zhichao Han (韩志超)

MPhil Students Zhichao Han (韩志超) Master Candidate BE in Electrical Engineering & Automation, Zhejiang University, 2021 Interest: path planning, object tracking

Yingjian Wang (王英建)

MPhil Students Yingjian Wang (王英建) Master Candidate BE in Automation, Zhejiang University, 2021

Ruibin Zhang (张瑞彬)

MPhil Students Ruibin Zhang (张瑞彬) Master Candidate BE in Mechatronics Engineering, Zhejiang University, 2021

Changjia Ma (马昌家)

MPhil Students Changjia Ma (马昌家) Master Candidate BE in Electrical Engineering & Automation, Harbin Institute of Technology, 2021 Interest: deep learning; autonomous navigation

Wen Xiangyong (温向勇)

MPhil Students Wen Xiangyong (温向勇) Master Candidate BE in Mechatronics Engineering, Southwest Petroleum University, 2018 Interest: Motion Planning; Autonomous Navigation

Yuze Wu (吴钰泽)

MPhil Students Yuze Wu (吴钰泽) Master Candidate, ZJU College of Engineer (Base Ningbo) BE in Automation, Zhejiang University, 2021 Interest: variable structure UAV, flight control

Xinwei Chen (陈鑫炜)

MPhil Student Xinwei Chen(陈鑫炜) Master Candidate BE in Measurement & Control Technology and Instrument, Dalian Maritime University, 2021 Interests: Autonomous Navigation

Xiufeng Zhu (朱秀锋)

MPhil Student Xiufeng Zhu(朱秀锋) Master Candidate BE in Computer Science and Technology, Civil Aviation University of China, 2018 Interests: 3D Pointcloud Detection

Zhehan Li (李哲晗)

MPhil Student Zhehan Li(李哲晗) Master Candidate BE in Mechanical and Electronic Engineering & Automation, Zhejiang University, 2022 Interests: Perceiving, Modeling and Localizing in Robotics

Nanhe Chen (陈楠禾)

MPhil Student Nanhe Chen(陈楠禾) Master Candidate BE in Robotics Engineering, Zhejiang University, 2023 Interests: Motion Planning

Jiacheng Li (李家成)

Undergraduate Student Jiacheng Li (李家成) September 2023 – Present BE in Automation, Hangzhou Dianzi University, 2023 and in Automation and Control Engineering, ITMO, 2023 Interests: Locomotion and Multi-robot Systems

Lianjie Guo(郭廉杰)

MPHIL STUDENTS Lianjie Guo (郭廉杰) January 2024 – Present Undergraduate in Automation, Northwestern Polytechnical University Interests:Motion Planning, Control

Guangyu Zhao(赵广宇)

Master Candidate Guangyu Zhao(赵广宇) November 2022 – Present Be in Institute of College of Control Science and Engineering, Zhejiang University Interests:RL, Planning, Flight Controller

Anke Zhao(赵安可)

mphil Students Anke Zhao   Sept 2023 – Present Undergraduate in College of Control Science and Engineering, Zhejiang University Interest: Estimation, Perception

Jiarui Zhang(张家睿)

mphil Students Jiarui Zhang(张家睿)   March 2024 – Present Undergraduate in Automation, Harbin Institute of Technology(Shenzhen) Interest: Motion Planning, Optimization

Junyu Mou(牟俊宇)

mphil Students Junyu Mou(牟俊宇)   June 2024 – Present Undergraduate in School of Mechanical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, Shenzhen Interest: Motion Planning and SLAM

Mingyang Wang (王鸣杨)

Undergraduate Students Mingyang Wang (王鸣杨)   September 2018 – Present Undergraduate study in Automation, Zhejiang University Interest: Motion Planning; Drone Aerobatics

Zhixiong Xu (徐志雄)

Undergraduate Students Zhixiong Xu (徐志雄) September 2018 – Present Undergraduate study in Automation, Zhejiang University

Chenxing Jiang (蒋辰星)

Undergraduate Students Chenxing Jiang (蒋辰星) September 2021 – Present Undergraduate study in Automation, Zhejiang University

Jingping Wang(王敬平)

Undergraduate Students Jingping Wang(王敬平) BE in Automation, Zhejiang University, 2018 Interests: embedded system, motion planning

Liuao Pei (裴刘奥)

Undergraduate Students Liuao Pei (裴刘奥) bigbird.fun September 2018 – Present Undergraduate study in Automation, Harbin Institute of Technology Interests: Mapping, Motion Planning

Yuan Zhou(周缘)

Undergraduate Students Yuan Zhou (周缘) website September 2018 – Present Undergraduate study in mechatronic engineering, Northeastern University Interests: Autonomous System,SLAM

Tingrui Zhang(张庭瑞)

Undergraduate Students Tingrui Zhang (张庭瑞) website September 2018 – Present Undergraduate study in Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology Interests: Optimization, Motion Planning

Sheng Zhong(钟声)

Undergraduate Students Sheng Zhong(钟声)   July 2022 – Present Undergraduate in Mechanical Engineering, Zhejiang University

Yuhang Zhong(钟宇航)

Undergraduate Students Yuhang Zhong(钟宇航)   July 2022 – Present Undergraduate in Intelligent Science and technology, Nankai University Interest: Motion planning and Tracking

Junxiao Lin (林俊晓)

Undergraduate Students Junxiao Lin (林俊晓)   July 2022 – Present Undergraduate in Mechanical Engineering, Zhejiang University Interest: Autonomous Systems

Miao Xu (徐淼)

Undergraduate Student Miao Xu (徐淼) May 2023 – Present Undergraduate in Automation, Hangzhou Dianzi University Interests: Motion Planning and Control

Mengze Tian(田孟泽)

UNDERGRADUATE STUDENTS Mengze Tian (田孟泽) May 2023 – Present Undergraduate  in Automation, Zhejiang University Interests: Motion Planning

Tianyu Zhao(赵天宇)

MPHIL STUDENTS Tianyu Zhao (赵天宇) July 2023 – Present Undergraduate in Institute of Control Engineering, Northeastern University Interests: SLAM, Motion Planning, Control

Ziyi Xu(许子绎)

UNDERGRADUATE STUDENTS Ziyi Xu (许子绎) August 2023 – Present Undergraduate in College of Control Science and Engineering, Zhejiang University Interests: Motion Planning, Visual Navigation

Junjie Wang (王俊杰)

MPHIL STUDENTS Junjie Wang (王俊杰) July 2023 – Present Undergraduate  in Institute of Mechanical Engineering, Zhejiang University Interests: Motion Planning, Control

Zaitian Gongye(公冶在田)

UNDERGRADUATE STUDENTS Zaitian Gongye (公冶在田) July 2023 – Present Undergraduate in College of Control Science and Engineering, Zhejiang University Interests: SLAM, Motion Planning, Control

Ziheng Qiu (邱子恒)

UNDERGRADUATE STUDENTS Ziheng Qiu (邱子恒) January 2024 – Present Undergraduate in Software Engineering, University of Electronic Science and Technology of China Interests: Autonomous system; Motion Planning

Zetao Cai(蔡泽涛)

UNDERGRADUATE STUDENTS Zetao Cai(蔡泽涛) May 2024 – Present Undergraduate in Automation, Zhejiang University Interests: RL and Motion planning

Shuhang Ji (季书航)

UNDERGRADUATE STUDENTS Shuhang Ji (季书航) May 2024 – Present Undergraduate  in College of Control Sciense and Engineering, Zhejiang University Interests: Autonomous Systems and Control

Jian Huang (黄坚)

Research Assisstants Jian Huang (黄坚) July 2021 – Present MS in Mechanical Engineering, Xi’an Jiaotong University, 2021 BE in Mechanical Engineering, Xi’an Jiaotong University, 2018 Research Interest: localization, visual-inertial odometry

Longji Yin (殷隆基)

Research Assisstants Longji Yin (殷隆基) July 2021 – Present MS in Robotics, Johns Hopkins University, 2021 BE in Automation, Zhejiang University, 2019 BA in English Literature, Zhejiang University, 2019 Research Interest: motion planning, aerial swarm

Jinghang Li (李景行)

Research Assisstants Jinghang Li (李景行) July 2021 – Present MS in Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology, 2021 BS in Vehicle Engineering, China Agricultural University, 2018 Research Interest: intelligent vehicles, deep learning, motion planning

Jiaying Ren (任家莹)

Research Assisstants Jiaying Ren (任家莹) August 2021 – Present BA in Journalism, Zhejiang University, 2021

Fan Yang (杨帆)

Research Assisstants Fan Yang (杨帆) Sep 2021 – Present Robotics Engineer in RoboMaster, DJI from 2017 to 2021 BE in Communication Engineering, Southern University of Science and Technology, 2017 Research Interest: Mobile Robots, Motion and Path Planning

Xuan Zheng (郑萱)

Research Assisstants Xuan Zheng (郑萱) November 2021 – Present Master Candidate, ZJU College of Control science and engineering BE in Electrical Engineering, Zhejiang University, 2019

Xuankang Wu(吴选康)

RESEARCH ASSISSTANTS Xuankang Wu(吴选康)   July 2022 – Present Undergraduate in Robot Engineering, Northeastern University Multi-Sensor Fusion, VIO , Motion Planning

Kaixin Chai(柴凯昕)

RESEARCH ASSISSTANTS Kaixin Chai(柴凯昕)   October 2022 – Present Undergraduate in Institute of Artificial Intelligence and Robotics, Xi’an Jiaotong University Interest: SLAM, Motion Planning, Control

Guangtong Xu(徐广通)

Post-doc Guangtong Xu (徐广通)   Ph.D in School of Aerospace Engineering, Beijing Institute of Technology, 2015-2021 Post-doc in Department of Precision Instrument, Tsinghua University, 2021-2023 Research Interest: Autonomous Navigation of Swarm Robotics

Hangtian Zhao(赵杭天)

Research Assisstants Hangtian Zhao(赵杭天) September 2023 – Present Graduated in Shanghai Institute of Applied Physics, University of Chinese Academy of Sciences Undergraduate in School of Opto-Electronic Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China Research Interest: Depth […]

Yueteng Yang(杨跃腾)

Research Assisstants Yueteng Yang(杨跃腾) October 2023 – Present Research Interest: SLAM

Zhihao Zhang(张智豪)

Research Assisstants Zhihao Zhang(张智豪) Feb 2024 – Present Undergraduate in Computer Science and Technology, Heilongjiang University of Science and Technology Research Interest: Autonomous Systems, Motion Planning

Hongming Chen(陈鸿铭)

Research Assisstants hongming chen(陈鸿铭)   April 2024-present Research Interest:Motion Planning , Aerial Manipulator

Bingyuan Zhu (朱炳源)

Research Assisstants Bingyuan Zhu(朱炳源)   June 2024-Present Research Interest: Biomimetic Structure

Donglai Xue (薛东来)

Research Assisstants Donglai Xue (薛东来) September 2023 – Present Research Interest: Autonomous Systems, Robotic Navigation, Multi-sensor Fusion

Hao Wei (魏浩)

Research Assisstants Wei Hao(魏浩) October 2023 – Present Research Interest: SLAM

Lun Quan (全伦)

ALUMNI Lun Quan (全伦) google scholar PhD in Automation, Zhejiang University,2024 Senior Decision and Planning Algorithm Engineer, zhuoyu technology Interests: distributed systems, swarm intelligence, and decentralized planning for aerial swarm robotics Hello, I’m Lun Quan, and I’m currently pursuing my […]

Jialin Ji (纪佳林)

ALUMNI Jialin Ji (纪佳林) github.io PhD in Automation, Zhejiang University,2024 Decision and Planning Algorithm Engineer, dji Interests: autonomous vehicle racing, trajectory planning Hello, I’m Jialin Ji, and I’m currently pursuing my PhD in Automation under the supervision of Fei Gao, […]

Xin Zhou (周鑫)

ALUMNI Xin Zhou (周鑫) PhD in Automation, Zhejiang University,2024 Post-doc,Department of Electronic and Computer Engineering,The Hong Kong Interests: mapping and planning in robotics

jiangchao Zhu (朱江超)

ALUMNI Jiangchao Zhu (朱江超)   M.Phil., Graduated in June 2024 self-employed Interests: UAV mapping

Neng Pan (潘能)

ALUMNI Neng Pan (潘能)   M.Phil., Graduated in Apr 2024 Senior Robotics Engineer, Skysys Interest: trajectory planning, object tracking

Rui Jin (金锐)

ALUMNI Rui Jin (金锐)   M.Phil., Graduated in Apr 2024 Ph.D Student, Nanyang Technological University Interest: NeRF planning; coaxial helicopter

Jingjing Li (李晶晶)

ALUMNI Jingjing Li (李晶晶)   M.Phil., Graduated in June 2024 Autonomous DrivingPNC Engineer,MOGO Company

Shuang Geng (耿爽)

Alumni Shuang Geng (耿爽) Master 2023, ZJU College of Engineer BE in Automation, Hangzhou Dianzi University, 2020 Interests: Motion Planning and Artificial Intelligence

Lizi Wang (王立子)

ALUMNI Lizi Wang (王立子) M.S. 2021, NetEase (网易) M.S. 2021, NetEase (网易)

Xiong Kun (熊坤)

Alumni Xiong Kun (熊坤) M.S. 2020 M.S. 2020, Huawei Technologies (华为)

Shengze Cai (蔡声泽)

Alumni Shengze Cai (蔡声泽) Ph.D. 2019, Brown University, USA Ph.D. 2019, Brown University, USA

Jun Zhu (朱均)

Alumni Jun Zhu (朱均) M.S. 2019 M.S. 2019, Cainiao Network Technology (菜鸟网络)

Lei Guo (郭磊)

Alumni Lei Guo (郭磊) M.S. 2019 M.S. 2019, Hikvision Digital Technology (海康威视)

Bo Ye (叶波)

Alumni Bo Ye (叶波) M.S. 2017 Blog M.S. 2017, Cainiao Network Technology (菜鸟网络)

Zhigang Ren (任志刚)

Alumni Zhigang Ren (任志刚) Ph.D. 2012 – 2016, Assistant Professor Ph.D. 2012 – 2016 Assistant Professor, Guangdong University of Technology (广东工业大学自动化学院)

Tao Han (韩滔)

Alumni Tao Han (韩滔) M.S. 2016, PhD M.S. 2016 PHD student on robotics in the City University of Hong Kong (香港城市大学)

State Estimation

Introduction Visual odometry has made tremendous progress since Mars Exploration Rovers was exploited, but studies focus less on […]

Deep Robotic Learning

Introduction Deep learning and reinforcement learning are bringing changes into robotics. In IARC challenge, we designed a hierarchical […]

Fast Motion Planning

Introduction High-speed autonomous navigation with micro aerial vehicles (MAVs) operating in unknown dynamic environments requires the vehicles to […]

Autonomous Aerial Swarms

Introduction The agility of quadrotors enables this machine to perform single-agent autonomous navigation in unknown environments and multi-agent […]

Trajectory Generation

Introduction AM-Traj: A waypoint-based trajectory generator. This project proposes a framework for large-scale waypoint-based trajectory generation, with highlights […]

Robust Flight Control

Introduction In recent years, the evolution of quadrotor online planning makes drones fly out of laboratories and appear […]

Aerial Applications

Introduction We present systematic solutions to some aerial applications with the integration of our algorithmic researches, including state […]

Can Cui (崔粲)

PhD Candidate, IEEE Member
Interests: flight control, AI in robotics

 

Lun Quan (全伦)

PhD Candidate
Interests: motion planning, autonomous navigation of drones, optimal control

Zhichao Han (韩志超)

Master Candidate
BE in Electrical Engineering &Automation
Interest: path planning, object tracking

Jingjing Li (李晶晶)

Master Candidate
BE in Mechatronic Engineering BE in Detection,Guidance and Control Technology

Jian Huang (黄坚)

July 2021 – Present
MS BE in Mechanical Engineering
Interest: localization, visual-inertial odometry

Jinghang Li (李景行)

July 2021 – Present
MS in Mechanical Engineering
Research Interest: intelligent vehicles, deep learning, motion planning

Fan Yang (杨帆)

Sep 2021 – Present
Robotics Engineer in RoboMaster, DJI
Research Interest: Mobile Robots, Motion and Path Planning

Ze Wang (王泽)

Master Candidate
Research Interest: Autonomous Systems, Motion Planning, SLAM

Zhigang Ren (任志刚)

Ph.D. 2012 – 2016
Assistant Professor, Guangdong University of Technology (广东工业大学自动化学院)

Tao Han (韩滔)

M.S. 2016
PhD student on robotics in the City University of Hong Kong (香港城市大学)