Four papers are accepted by IROS 2021

July 1st, 2021

Four conference papers are accepted by IROS 2021:

  1. FAST-Dynamic-Vision: Detection and Tracking Dynamic Objects with Event and Depth Sensing, Botao He, Haojia Li, Siyuan Wu, Dong Wang, Zhiwei Zhang, Qianli Dong, Chao Xu, Fei Gao.
  2. Autonomous Flights in Dynamic Environments with Onboard Vision, Yingjian Wang, Jialin Ji, Qianhao Wang, Chao Xu, Fei Gao.
  3. Visibility-aware Trajectory Optimization with Application to Aerial Tracking, Qianhao Wang, Yuman Gao, Jialin Ji, Chao Xu, Fei Gao.
  4. Learning-based 3D Occupancy Prediction for Autonomous Navigation in Occluded Environments, Lizi Wang, Hongkai Ye, Qianhao Wang, Yuman Gao, Chao Xu, Fei Gao.