A paper is accepted by Science Robotics

February 22nd, 2022

Xin Zhou, Xiangyong Wen, Zhepei Wang, Yuman Gao, Haojia Li, Qianhao Wang, Tiankai Yang, Haojian Lu, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao’s work on “Swarm of Micro Flying Robots in the Wild” is accepted by Science Robotics for publication.